Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: GPTM Snijders BIG-registraties: 79063758225
Overige kwalificaties: EMDR Basisopleiding: WO Psychologie AGB-code persoonlijk: 94008770

Praktijk informatie 1

Naam praktijk: Psychologenpraktijk Snijders E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK nummer: 17260733
Website: www.gerdysnijders.nl

AGB-code praktijk: 94057450

 

2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz

 

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

 • stemmingsproblematiek
 • angstproblematiek
 • chronische pijn klachten
 • onverklaarde lichamelijke klachten
 • traumagerelateerde klachten
 • stressgerelateerde klachten
 • arbeidsgerelateerde klachten
 • rouwproblematiek
 • specifiek aandachtsgebied: clienten boven 60, getraumatiseerde clienten, clienten met lichamelijk (onverklaarde) klachten
 • behandelvormen: CGT, EMDR, clientgericht, mindfulness, oplossingsgerichte therapie

 

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):

Medewerker 1

Naam: Gerdy Snijders BIG-registratienummer: 79063758225

 

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten

ggz-instellingen Zorggroep(en)

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

 • M.A.W.V.C. Slaats 39063472325/59063472316
 • J. F. Lijnse 49049200125
 • A. van Stipdonk-Theunissen 09912787425 -
 • B. Timmermans-Willart 29049909725
 • B.M.L. Berkelaar-Pisters 29065092225
 • K.M.C. van der Lip 79054100325

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

 • Diagnose
 • Consultatie
 • Medicatie
 • Overleg verwijzing

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Doorgaans kan de client in geval van crisis binnen kantooruren terecht bij mij (GPTM Snijders) en buiten kantooruren bij de huisartsenpraktijk/post. Tijdens avonduren en in weekenden kunnen kwetsbare clienten ook contact met mij opnemen. Dit wordt tijdens de behandeling duidelijk afgesproken.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: de gangbare afspraken voldoende zijn

 

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ja

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: https://www.gerdysnijders.nl/praktische-informatie/vergoedingen

 

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no- show tarief: https://www.gerdysnijders.nl/praktische-informatie/vergoedingen

 

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

 • Intervisie
 • Bij- en nascholing
 • Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
 • De beroepscode van mijn beroepsvereniging
  Link naar website: https://lvvp.info/voor-clienten/

 

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris): https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/

Link naar website:https://www.gerdysnijders.nl/praktische-informatie/klachten

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Link naar website:https://www.gerdysnijders.nl/praktische-informatie/klachten

 

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar: KMC van der Lip

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://www.gerdysnijders.nl/praktische-informatie/openingstijden

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

 • De telefonische/schriftelijke aanmelding wordt ontvangen en verwerkt door GPTM Snijders
 • De intake en de behandeling worden verricht door GPTM Snijders.
 • De communicatie met de client verloopt face tot face en anders via telefoon en/of email met GPTM Snijders.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

 

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: GPTM Snijders (regiebehandelaar)

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie: 9406
Omschrijving: gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Nee

 

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: GPTM Snijders (regiebehandelaar)

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie: 9406
Omschrijving: gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: GPTM Snijders (regiebehandelaar)

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie: 9406
Omschrijving: gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Clienten worden voorafgaand aan de behandeling en gedurende het behandeltraject op gezette tijden geinformeerd over het beloop van de behandeling.

Daarnaast vinden clienten informatie over het beloop van intake en behandeling op mijn website: https://www.gerdysnijders.nl/praktische-informatie/werkwijze

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): Voortgangsbespreking behandelplan, ROM en evaluatie.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM- gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Ovk_SVR_-_Vrijgevestigden_v20160801-01_1.pdf

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
ROM vragenlijst bij start en einde van de behandeling.
Ik evalueer per 3/4 sessies, aangezien de behandelingen vaak kortdurend zijn.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Evaluatie bij het laatste gesprek. Ook vult de client na de behandeling een clienttevredenheidsvragenlijst (CQi) in.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening

Naam: GPTM Snijders
Plaats: Eindhoven
Datum: 26-05-2019

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja